Video Hotgirl cooking

CRISPY FRIED CHICKEN || MADISKARTENG MAG ASAWACRISPY FRIED CHICKEN || MADISKARTENG MAG ASAWA

INGREDIENTS:

* 1.5 LBS. CHICKEN
* 1 CUP CORNSTARCH
* 1 EGG
* 1 TEASPOON SEASONING SALT
* 1 TEASPOON CAJUN SEASONING
* 1/2 TEASPOON GROUND BLACK PEPPER

#SALADMASTERCOOKWARE

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button