Video Hotgirl cooking

한국 과자이름 (외국인들이 가장 발음하기 어려운 과자이름은 꼬깔콘??) How to read Korean Snack's Name한국과자를 어떻게 읽고 발음하는지 배울 수 있어요.
이제 더이상 마트에서 한국 과자살때 뭐라고 써있나, 무슨 뜻일까 고민하지 마세요. 이 영상으로 한국 과자 이름과 발음 그리고 무슨 뜻인지도 알 수 있답니다 🙂

알새우칩[ al-sae-u-chip ] Shrimp Chip
꽃게랑 [ ggot-ge-lang ] Crab
오징어집[ o-jing-eo-jip ] Squid House
새우깡 [ sae-u-ggang ] Shrimp Cracker
양파깡 [ yang-pa-ggang ] Onion Cracker
자갈치 [ ja-gal-chi ] Fish Name
오감자 [ oh-gam-ja ] Oh Potato
쌀로별 [ ssal-lo-byeol ] Rice star
꼬북칩 [ ggo-book-chip ] turtle Chip
카라멜콘땅콩[ ka-la-mel-kon-ddang-kong ] Caramel Corn Peanut
콘초 [ kon-cho ] Corn Chocolate
빠새 [ bba-sae ] Crispy ShrimpChip 바삭한 새우칩
스윙칩 [ seu-wing-chip ] Swing chip
못말리는신짱[ mot-mal-li-neun-sin-jjang ] Naughty boy shin chan
칸쵸[ kan-chyo ] Kancho
조청유과[ jo-cheong-yu-gwa ] Korean Honey Snack
죠리퐁[ jyo-li-pong ] Jolly + Pong
고구마깡[ go-gu-ma-ggang ] Sweet potato Snack
꿀꽈배기[ ggul-ggwa-bae-gi ] Honey pretzel
콘칲[ kon-chip ] Corn Chip
오징어땅콩[ o-jing-eo-ddang-kong ] Squid Peanut
새우깡[ sae-u-ggang ] Shrimp Cracker
허니버터칩[ heo-ni-beo-teo-chip ] Honey Butter Chip
고래밥[ go-lae-bab ] Whale’s meal
오잉 [ o-ing ]
꼬깔콘 [ ggo-ggal-kon ] Cone Corn
포카칩 [ po-ka-chip ]
양파링 [ yang-pa-ling ] Onion ring
뿌셔뿌셔[ bbu-syeo-bbu-syeo ] Pusher Pusher
수미칩 [ su-mi-chip ] Very Beautiful Chip
쵸코하임 [ chyo-ko-ha-im ] Chocolate-heim (Home)
화이트하임 [ hwa-i-teu-haim ] White heim(Home)
빠다코코낫 [ bba-da-ko-ko-nat ] Butter Coconut
찰떡쿠키 [ chal-ddeok-ku-ki ] Glutinous rice cake Cookies
엄마손파이 [ eom-ma-son-pa-i ] Mom made Pie
후렌치파이 [ hu-len-chi-pai ] French Pie
버터링 [ beo-teo-ling ] Buttering
아이비 [ a-i-bi ] Ivy
버터와플 [ beo-teo-wa-peul ] Butter Waffles
쿠크다스 [ ku-keu-da-seu ] Couque d’Asse
구운감자 [ gu-un-gam-ja ] Baked potatoes
에이스 [ e-i-seu ] ace
크라운산도 [ keu-la-un-san-do ] Crown Mountain
고래밥 [ go-lae-bab ] Whale’s rice
찰떡파이 [ chal-ddeok-pa-i ] Glutinous rice cake Pie
닭다리 [ dak-da-li ] Chicken’s legs
빼빼로 [ bbae-bbae-lo ] pepero
칙촉 [ chik-chok ] Chic Choc
오레오 [ o-le-o ] Oreo
홈런볼 [ hom-leon-bol ] Homerun ball
맛동산 [ mat-dong-san ]
초코송이 [ cho-ko-song-i ] Choco bud
카스타드 [ ka-seu-ta-deu ] Custard (우유·달걀·설탕 등을 섞어서 찌거나 구워 만든 서양과자)
몽쉘 [ mong-swel ] Mon Cher (My Dear, 나의 사랑하는)
오예스 [ o-ye-seu ] Oh yes
초코파이 [ cho-ko-pai ] Choco Pie
마가렛트 [ ma-ga-let-teu ] Margaret
후레쉬베리 [ hu-le-swi-be-li ] Fresh Berry
참붕어빵 [ cham-bung-eo-bbang ] Real Fish Bread
연양갱 [ yeon-yang-gaeng ] sweet jelly of red bean
맥스봉 [ maek-seu-bong ] Maxbong

#한국과자#한국과자이름#KoreanSnacks

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button