THAI LAND

นิสสันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เปิดตัวโครงการ “แค่ใจก็เพียงพอ ตามพ่อที่พอเพียง” สืบสานพระราชดำริอย่างยั่งยืน

นิสสันประกาศเปิดตัวโครงการ “ขอแค่ใจก็พอ ตามรอยพ่อพอเพียง” พาสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการที่เกิดจากปรัชญา คำสอน และกิจกรรมที่เกิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 – มี.ค. 2561

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย และ บริษัท เมนทาแกรม จำกัด (โกโปร) ดำเนินโครงการ “ขอแค่ใจก็พอ ตามรอยพ่อพอเพียง” จะเชิญสื่อมวลชนร่วมสัมผัสประสบการณ์ยิ่งใหญ่ระหว่างการเดินทางทั่วประเทศ เยี่ยมชมโครงการต่างๆ มากมาย ปรัชญา คำสอน และกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อสาธิตการใช้งานจริง และสืบสานปรัชญาและคำสอนของพระองค์ให้ดำรงอยู่และส่งต่อให้คนรุ่นหลัง“ขอแค่ใจก็พอ ตามคำบอกเล่าของพ่อพอเพียง มีทั้งหมด 10 โครงการที่ได้รับเลือกให้เป็นต้นแบบ 10 แบบในด้านต่างๆ เช่น เกษตรกรรม การอนุรักษ์ และพลังงาน และดำเนินตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และอีกหนึ่งโครงการในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช…

โครงการนี้จะเชิญสื่อจากหลากหลายสาขา ออกเดินทาง 2 วัน 1 คืน มุ่งสู่หลายจังหวัดทั่วไทย ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงมีนาคม 2561 เพื่อเยี่ยมชมโครงการและดำเนินการที่ประสบความสำเร็จโดยรับเอาหลักคำสอน และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร นครนายก เชียงใหม่ มหาสารคาม เพชรบุรี ระนอง และเลย รวมทั้งจังหวัดอื่นๆ อีกมากมาย

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่นี่

ต้องการซื้อรถมือสอง ตรวจสอบราคารถมือสองที่นี่


ข้อมูลมากกว่านี้

นิสสันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เปิดตัวโครงการ “แค่ใจก็เพียงพอ ตามพ่อที่พอเพียง” สืบสานพระราชดำริอย่างยั่งยืน
#นสสนเทดพระเกยรตพระบาทสมเดจพระปรมนทรมหาภมพลอดลยเดช #บรมนาถบพตร #เปดตวโครงการ #แคใจกเพยงพอ #ตามพอทพอเพยง #สบสานพระราชดำรอยางยงยน
[rule_3_plain] #นสสนเทดพระเกยรตพระบาทสมเดจพระปรมนทรมหาภมพลอดลยเดช #บรมนาถบพตร #เปดตวโครงการ #แคใจกเพยงพอ #ตามพอทพอเพยง #สบสานพระราชดำรอยางยงยน

นิสสัน ประกาศเปิดตัวโครงการ “แค่ใจก็เพียงพอ ตามพ่อที่พอเพียง”  พาสื่อมวลชนชมเยี่ยมชมโครงการที่เกิดขึ้นจากปรัชญา คำสอน และกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่เดือนพ.ย.2560-มี.ค.2561

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) ร่วมกับบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย และบริษัท เมนทาแกรม (โกโปร) เพื่อดำเนินโครงโครงการ “แค่ใจก็เพียงพอ ตามพ่อที่พอเพียง” จะเชิญสื่อมวลชนไปร่วมสัมผัสประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ระหว่างการเดินทางไปทั่วประเทศ เพื่อเยี่ยมชมโครงการต่างๆ มากมายที่เกิดขึ้นจากปรัชญา คำสอน และกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์จริง และเพื่อสืบสานปรัชญาและคำสอนของพระองค์ให้ดำรงอยู่ และถ่ายทอดสู่คนรุ่นต่อไปในอนาคต

“แค่ใจก็เพียงพอ ตามพ่อที่พอเพียง” ได้คัดเลือกโครงการต่างๆ มาทั้งสิ้น 10 โครงการ เพื่อนำเสนอบุคคลต้นแบบ 10 คนในหลากหลายสาขาอาชีพ อาทิ เกษตรกรรม การอนุรักษ์ และพลังงาน โดยใน 9 โครงการนี้ ได้ดำเนินกิจการ และปฎิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และอีกหนึ่งโครงการในใต้ร่มพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อสานต่อปรัชญาและคำสอนไปสู่คนไทยรุ่นต่อไป

โครงการนี้จะเชิญสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ออกเดินทางเป็นเวลา 2 วัน 1 คืน ที่มุ่งหน้าสู่จุดหมายในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย โดยจัดขึ้นระหว่างเดือนพ.ย. พ.ศ. 2560 ถึงเดือนมี.ค. พ.ศ. 2561 เพื่อเยี่ยมชมโครงการ และกิจการที่ประสบความสำเร็จจากการน้อมนำหลักคำสอน และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยจุดหมายในช่วงเริ่มต้นโครงการมีทั้ง จังหวัดนครนายก เชียงใหม่ มหาสารคาม เพชรบุรี ระนอง และเลย รวมถึงอีกหลายจังหวัดเพิ่มเติม

ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ ที่นี่ 

ต้องการซื้อรถมือสอง ตรวจสอบราคารถยนต์มือสอง เชิญที่นี่

#นสสนเทดพระเกยรตพระบาทสมเดจพระปรมนทรมหาภมพลอดลยเดช #บรมนาถบพตร #เปดตวโครงการ #แคใจกเพยงพอ #ตามพอทพอเพยง #สบสานพระราชดำรอยางยงยน
[rule_2_plain] #นสสนเทดพระเกยรตพระบาทสมเดจพระปรมนทรมหาภมพลอดลยเดช #บรมนาถบพตร #เปดตวโครงการ #แคใจกเพยงพอ #ตามพอทพอเพยง #สบสานพระราชดำรอยางยงยน
[rule_2_plain] #นสสนเทดพระเกยรตพระบาทสมเดจพระปรมนทรมหาภมพลอดลยเดช #บรมนาถบพตร #เปดตวโครงการ #แคใจกเพยงพอ #ตามพอทพอเพยง #สบสานพระราชดำรอยางยงยน
[rule_3_plain]

#นสสนเทดพระเกยรตพระบาทสมเดจพระปรมนทรมหาภมพลอดลยเดช #บรมนาถบพตร #เปดตวโครงการ #แคใจกเพยงพอ #ตามพอทพอเพยง #สบสานพระราชดำรอยางยงยน

นิสสัน ประกาศเปิดตัวโครงการ “แค่ใจก็เพียงพอ ตามพ่อที่พอเพียง”  พาสื่อมวลชนชมเยี่ยมชมโครงการที่เกิดขึ้นจากปรัชญา คำสอน และกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่เดือนพ.ย.2560-มี.ค.2561

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) ร่วมกับบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย และบริษัท เมนทาแกรม (โกโปร) เพื่อดำเนินโครงโครงการ “แค่ใจก็เพียงพอ ตามพ่อที่พอเพียง” จะเชิญสื่อมวลชนไปร่วมสัมผัสประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ระหว่างการเดินทางไปทั่วประเทศ เพื่อเยี่ยมชมโครงการต่างๆ มากมายที่เกิดขึ้นจากปรัชญา คำสอน และกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์จริง และเพื่อสืบสานปรัชญาและคำสอนของพระองค์ให้ดำรงอยู่ และถ่ายทอดสู่คนรุ่นต่อไปในอนาคต

“แค่ใจก็เพียงพอ ตามพ่อที่พอเพียง” ได้คัดเลือกโครงการต่างๆ มาทั้งสิ้น 10 โครงการ เพื่อนำเสนอบุคคลต้นแบบ 10 คนในหลากหลายสาขาอาชีพ อาทิ เกษตรกรรม การอนุรักษ์ และพลังงาน โดยใน 9 โครงการนี้ ได้ดำเนินกิจการ และปฎิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และอีกหนึ่งโครงการในใต้ร่มพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อสานต่อปรัชญาและคำสอนไปสู่คนไทยรุ่นต่อไป

โครงการนี้จะเชิญสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ออกเดินทางเป็นเวลา 2 วัน 1 คืน ที่มุ่งหน้าสู่จุดหมายในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย โดยจัดขึ้นระหว่างเดือนพ.ย. พ.ศ. 2560 ถึงเดือนมี.ค. พ.ศ. 2561 เพื่อเยี่ยมชมโครงการ และกิจการที่ประสบความสำเร็จจากการน้อมนำหลักคำสอน และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยจุดหมายในช่วงเริ่มต้นโครงการมีทั้ง จังหวัดนครนายก เชียงใหม่ มหาสารคาม เพชรบุรี ระนอง และเลย รวมถึงอีกหลายจังหวัดเพิ่มเติม

ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ ที่นี่ 

ต้องการซื้อรถมือสอง ตรวจสอบราคารถยนต์มือสอง เชิญที่นี่

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button